ข่าวสารจากวัด


************************************************************************

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ซื้อที่ดิน

ถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์

วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์

นางอัญชลี  ศรีสวัสดิ์ และครอบครัว
นายชยันต์  ศรีสวัสดิ์ และครอบครัว
นายเสรี  อุ่นเรือน และครอบครัว
นางรัตนาภรณ์  รักนาค และครอบครัว
นางอารีรัตน์  นิตยสกุล และครอบครัว
นางสาวสุจิตรา  ประสพสุข และครอบครัว
นางสาวกาญจนา  เนื่องอินทร์ และครอบครัว
นางสาวนาฏยา  จังเกตุทอง และครอบครัว
นางสาวจุไรพร  ขุนจง และครอบครัว
นางดาราณี  วิทยารักษ์ และครอบครัว
นางอุบล  พุทธัง และครอบครัว
นางนงครักษ์  เคหดิษฐ์ และครอบครัว
นางสาวลัดดาวัลย์  คงหอม และครอบครัว
นางสาวรัชนีพร  เชื้อลี และครอบครัว
นางจุไรรัตน์  รุหการ และครอบครัว
นางรุ่งรัตน์  สงวนกิจ และครอบครัว
นางสาวชลีรัตน์  ชัยเกียรติยศ และเด็กชายพงศ์รพี  ศิริธรรม
นางสาวอภิรดี  รัตนรักษ์ และครอบครัว
นางรสสุคนธ์  ตะเพียรทอง และครอบครัว
นางสาวอัจฉรา  วิชกิจ และครอบครัว
นายศุกร์พิล  แก้ววิมล และครอบครัว
นางอรนุช  ลักษณามี และครอบครัว
นางสมบัติ  โภคา และครอบครัว
นายวรวิทย์  ศรีวรสาร และครอบครัว
นางสาวเพียรฝัน  พลศิริ และครอบครัว
นางสาวบังอร  โถทอง
นางจันทิรา  อุดม และครอบครัว
นางรุ่งระพี  พูลพนัง และครอบครัว
นางสาวเกศกาญจน์  กีรติภัทรกุล และครอบครัว
นางยุภา  ลาภศุภมิตร
นางสาวดังจิต  วนะวนานต์ และครอบครัว
นายกิตติ-บุญญาภา-กิตติกานต์-กัญญาวีร์  คำน้อย
นางสาวสลิลทิพย์  ซึมเมมฆ และครอบครัว
นายวิฑูรย์ – นางวรัญญา  เปลี่ยนสะอาด
นายสมเกียรติ – นางบังอร  แช่มตา และครอบครัว
นางสาววันนา  บุญยะมา
นางวรยา  คุ้มพวงมี และครอบครัว
นางเนาวรัตน์  จาทอง และครอบครัว
นางสาวสุภารัตน์  มีเกียรติกุลธร และครอบครัว
นางศรินยา  ภัทรนารานนท์ และครอบครัว
นางสาวรัชนีวรรณ  โอมี และครอบครัว
น.ส.พนารัตน์  เสือคล้ำ และครอบครัว
นางกนกกาญจน์  ยงยุทธ และครอบครัว
คุณอารยา  อินทรเกิด
นางพัชรากร-ทวีป  ขวัญบุรี
นางกรรณิกา  หงษ์หิรัญรัตนา และครอบครัว
นางภิรดี  ศิลป์ชัยกิจ และครอบครัว
นายคำฟอง-นางสมพราน  ป้องพันธ์ และครอบครัว
นายรณกร  เงินทอง และครอบครัว
นางสาวเสาวคนธ์  อัชฌาศัย
นางศิริขวัญ  จันทะคาด และครอบครัว
นางสาววารินทร์  โพธิ์แก้ว และครอบครัว
นางสาววราภรณ์  พิริยะวณิชย์ และครอบครัว
นางสาวจิราณี  กัณฑิโกวิท และครอบครัว
นางสาววิไล  โชคมิ่งขวัญ
นายพรพงศ์  แก้วกำชัยเจริญ และครอบครัว
นางคำใส  สุภาต และครอบครัว
นางจินตนา  แจ่มใส และครอบครัว
นางสาวทิพวรรณ  อาวรณ์ และครอบครัว
นางสาวจันทิมา  ลิ้มประเสริฐชัย และครอบครัว
นางสาวบงกช  พิพัฒน์จำเริญกุล และครอบครัว
นางสาวณัฐฐิญา  ญาณวโร และครอบครัว
นางชลลดา  ธนโชติกูล และครอบครัว
นางสาวจรูญรัตน์  บำรุงจิตต์ และครอบครัว
นางสาวแสงระวี  คุณาเกื้อ และครอบครัว
นายนาวิน-ลินดา  บุตสีนนท์
เด็กหญิงณิชกุล-เด็กหญิงณัฐรดา  ดอนศรี และนางกิมจู่  จินตนา
นางชนกนันท์  กว้างมาก และครอบครัว
นายนิกร  โปณะทอง และครอบครัว
นายนิพนธ์  และนางอาภรณ์  จันทร์พัฒนนสิทธิ์
พ.จ.อ.สุชาติ-อัจฉรา  ศรีขันชะมา และครอบครัวคมปัญญา
นางชูศรี  เอี่ยมผล และครอบครัว
นางสาวเชาวพร  ตรีกิ่ง และครอบครัว
Advertisements

One thought on “ข่าวสารจากวัด

  1. Pingback: วัดทุ่งเศรษฐี จ.สมุทรสงคราม | วัดทุ่งเศรษฐี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s